Tôn vinh nghệ nhân sơn mài: “Giữ lửa” cho làng nghề

Trải qua hơn 300 năm phát triển, nghệ thuật sơn mài của tỉnh Bình Dương đã trở thành một trong những vốn quý về mỹ thuật, thể hiện bản sắc văn hóa của địa phương, góp phần vào di sản truyền thống mỹ thuật Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay,...